METODY STOSOWANYCH BADAŃ

W zakresie naszych usług znajduje się nie tylko pisanie opracowań o charakterze teoretycznym, ale również badawczym. Niezależnie jednak od rodzaju tekstu naukowego, zawsze przed przystąpieniem do pracy należy sformułować metodologię badawczą, obejmującą kolejne etapy procedury naukowej. Tym samym we wstępie do tekstu lub w osobnym rozdziale metodologicznym, określamy przedmiot i cel pracy, formułujemy problemy i hipotezy badawcze oraz definiujemy metodę badawczą, oznaczającą w najprostszym ujęciu określony, powtarzalny sposób rozwiązywania pewnego rodzaju problemu naukowego.

Realizując teksty teoretyczne, a zatem wyjaśniające przykładowo genezę, istotę, skalę czy kierunki rozwoju jakiegoś zjawiska naukowego, opieramy się przeważnie na metodzie monograficznej. Polega ona na wielokierunkowym opisie i szczegółowej analizie danego problemu badawczego, przy wykorzystaniu informacji jakościowo-ilościowych, zawartych w dostępnych materiałach bibliograficznych. W odwołaniu do badań społecznych monografia rozumiana jest nie tylko jako metoda mająca na celu dokonanie opisu danej instytucji, lecz także charakterystyki całych zjawisk i procesów, które są z nią związane i znamionują się spójnością tematyczną, terytorialną lub instytucjonalną.

Podejmując się napisania opracowań zaopatrzonych w rozdział badawczy, w metodologii opisujemy dodatkowo techniki i narzędzia badawczego, nierzadko zmienne i wskaźniki badawcze, a także przedstawiamy organizację przebiegu badań i grupy badawczej. Wśród najczęściej stosowanych przez nas metod badawczych znajduje się metoda sondażu diagnostycznego. W tym zakresie posługujemy się często techniką ankietowania i wywiadu, konstruując wcześniej odpowiednie kwestionariusze. W toku pisania pracy przedstawiamy zebrane dane, dokonujemy analizy wyników oraz weryfikujemy postawione hipotezy badawcze. Nieobce są nam jednak inne metody badawcze, jak metoda obserwacyjna, eksperymentalna, badania dokumentów, indywidualnych przypadków czy metody heurystyczne. Wystarczy skonsultować z nami potrzeby badawcze, a my doradzimy wybór odpowiednich narzędzi badawczych.