JAK PISZEMY TEKSTY NAUKOWE?

Mamy świadomość, że odpowiednia metodyka pisania pracy ma szczególne znaczenie dla całego procesu tworzenia oraz odbioru już napisanego tekstu. W związku z tym zawsze piszemy opracowania w sposób planowy i z góry przemyślany. W tym zakresie konstruujemy zazwyczaj tekst na zasadzie „od ogółu do szczegółu”, działając ponadto w sposób hermeneutyczny. A zatem wybierając przykładowo temat związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w pierwszych częściach opracowania, bazując na informacjach zaczerpniętych z licznych publikacji naukowych, omawiamy początki i rozwój metody kierowania kapitałem ludzkim, wyjaśniamy najważniejsze pojęcia związane z tą problematyką, wskazujemy pozytywne i negatywne rozwiązania wdrażane w tym zakresie.

Następnie zaś przechodzimy dopiero do części, w których skupiamy się na analizie określonego aspektu procesu zarządzania zasobami ludzkimi, badamy narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim wykorzystywane w wybranej firmie lub diagnozujemy kierunki rozwoju tej dziedziny.

Za inny przykład może posłużyć praca dotycząca twórczości artystycznej konkretnej osoby. Wówczas w pierwszym etapie pisania skupiamy się na rysie biograficznym, starając się wyłowić szczególne cechy osobowości i doświadczenia, które wpłynęły na obranie określonej drogi artystycznej. Bardzo istotny jest tu również kontekst historyczno-kulturowy, w którym dojrzewała osoba, warunkujący jej predylekcje, upodobania czy realizowane cele. Następnie dokonujemy charakterystyki twórczości malarza, rzeźbiarza czy pisarza, starając się przyporządkować go do danego stylu bądź nurtu, jednocześnie wyróżniając elementy znamienne tylko dla niego, stanowiące jego znak rozpoznawalny. Dopiero w ostatniej części opracowania dokonujemy szczegółowej analizy konkretnych dzieł artysty, definiując ich znaczenie oraz użyte w procesie tworzenia tropy.

Oczywiście takie hermeneutyczne podejście jest możliwe głównie w pracach o większej objętości, w których można pozwolić sobie na wielowymiarowe ujęcie problemu badawczego, choć oczywiście nawet krótkie prace zaliczeniowe zawsze powinny posiadać wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

Niekiedy zadanie polega na opracowaniu konkretnego tekstu, w którym zawarte zostanie jedynie meritum problemu. Ma to na celu zbadanie, czy student potrafi odpowiednio zinterpretować polecenie, a tym samym czy rozumie pewne pojęcia oraz odróżnia konkretne etapy procesu badawczego.

Dlatego też zawsze i każdorazowo dostosowujemy metodykę pracy do wytycznych wynikających z określonego zlecenia.